Prekių grąžinimas ir keitimas

18. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

18.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

18.2. atitinkamai sumažinti kainą;

18.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

19. Šių taisyklių 18 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

20. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodomi prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 18 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimo–pardavimo dokumentas.

21. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti šių taisyklių 18 punkte nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

22. Kilus nesutarimų tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Tais atvejais, kai pardavėjas turi prekės kokybę įrodančius dokumentus, jų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo atsakymo pirkėjui.

23. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 18 punkto reikalavimų, nepateikia pirkėjui atsakymo arba pirkėjas nesutinka su pardavėjo atsakyme pateiktais argumentais, pirkėjas dėl maisto prekės kokybės gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėjusi pirkėjo prašymą, surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo, ar pirkėjo reikalavimas pagrįstas, ir, jei pagrįstas, pasiūlo pardavėjui per jos nustatytą terminą, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 14 dienų, įvykdyti pirkėjo reikalavimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja pirkėją apie tikrinimo rezultatus.